Polylacticsäure (PLA) - REVODE Plastic Materials

Produkt Verfügbarkeit Produktbeschreibung
REVODE 101 Asien Pazifik Hisun Biomaterials PLA polymer REVODE101 is a ther...
REVODE 110 Asien Pazifik Hisun PLA---REVODE110 is a thermoplastic resin der...
REVODE 190 Asien Pazifik Hisun PLA---REVODE190 is a thermoplastic resin der...
REVODE 201 Asien Pazifik Hisun Biomaterials PLA polymer REVODE201 is a ther...
REVODE 210 Asien Pazifik Hisun PLA---REVODE210 is a thermoplastic resin der...