Polylacticsäure (PLA) - CarbonX™ Plastic Materials

Produkt Verfügbarkeit Produktbeschreibung
CarbonX™ Carbon Fiber Reinforced PLA 3D Filament Europa; Nordamerika CarbonX™ Carbon Fiber Reinforced PLA (polylactic a...