Calsak Polymers | Calsak ABS Plastic Materials

製品 ジェネリックの記号 用途 機能
Calsak ABS CS-72 ABS 一般用途 一般用途; 高光沢; 高耐衝撃性
Calsak ABS CS-72L ABS 一般用途 一般用途; 高光沢; 高耐衝撃性