Xinjiang Blueridge Tunhe Chemical Industry Co.,Ltd | Tunhe PBS Plastic Materials

产品 定属记号 用途 性能特点
Tunhe PBS TH801 PBS 吹塑成型应用; 瓶子; 管道; 薄膜
Tunhe PBS TH801T PBS 吹塑成型应用; 瓶子; 管道; 薄膜
Tunhe PBS TH802 PBS 片材
Tunhe PBS TH802A PBS 片材
Tunhe PBS TH803 PBS 一次性餐具; 工程配件; 文具; 玩具
Tunhe PBS TH803S PBS 一次性餐具; 工程配件; 文具; 玩具
Tunhe PBS TH804 PBS 医疗/护理用品